Lasnamäe hipodroom: 135 aastat tagasi

0

Lasnamäe hipodroomi ajalugu oli meie jaoks sedavõrd huvitav, et otsustasime minna rohkem kui 100 aastat tagasi ja pakkuda teile tutvumiseks, armsad lugejad, väikese kirjatüki sellest, millised olid traavivõistlused toonasel Lasnamäel – Paevälja tühermaa oli juba tollal publiku lemmik, millest andis tunnistust ka nimetus Bellevue – ilus vaade. Kutsume teid sinna traavivõistlustele, millest kirjutab 1885. aasta 2. juuli ajaleht Wirulane. Edasisest annab ülevaate toonase ajaleheartikli originaal, mis on mõistagi tolleaegses keelepruugis.

28. juunil oli Bellewüüs Rikolni kiriku kooli heaks „suur rahwapidu“, millest palju rahwast osawõtsiwad, nii et sissetulek nimetetud otstarbe heaks kaunis rohke wõib olla. Jaanipäewal mängis sealsamas aina (Bellewüüs) Wene lauluselts Gusli teatert ja andis kontserti, millest wähepoolselt osavõeti. Seda suurem oli inimeste murd Lasna mäel, mis seal mitme wersta laiule hobuste sõidutamise platsi ümber nagu pilw sinna-tänna liikus ja waarus.

Wõiduajamine sündis neljas järgus. Esimesel järgul wõitis v. Bremeni täiswerd täkk ja jooksis määratud maa, 2 wersta, 2 min. 38 sek. ära. Teises järgus wõitis parun Wrede mära ja jooksis 3 min. 7 sek. 2 wersta ära. Traawi jooksul jõudis krahw Stenbocki täkk 4 min. 58 sek. wõidumärgile. Lõpets oli alama rahwa hobuste wõiduajamine, mis seega lõppis, et Hermanni hobune poolel teel kopsurabanduses maha kukkus ja suri, kuna ta seljas oleja, 11. aastane poisile kukkudes suuremat wiga ei saanud. Ehk küll hobuste wõidujooks inimestele omal wiisil rõõmu teeb ja hobuse omanikka wirgema hobuse pidamisele ergutab, siis ei piaks seejuures ometigi seesugust üle looma jõuu käivat ajamist, ega peksmist lubatama, nagu see siin, nimelt wiimase järgu hobusega, sündis. Ehmatanud palja jalgse jõmpsikale, kes hobuse surnuks ajas, korjati meeleheaks raha ja 75 rubla tuli kokku, millest 20 rbl. hobuse omanikule anti, ning 55 rbl. poisile intressi peale panti. Seega sai hobuse surnuks ajamine wäga tähtsal wiisil kroonitud.

Sel nädalal, 26. juunil, oli teine wõiduajamine, millest wähem osa wõeti. Wõidu hindadeks jagatud üle mõlema korra 1740 rbl. ära, mis ka waatajate piletitega tagasi sissetulnud ja 50 rbl. weel üle jäänud. Rohkeste wõeti osa ka „Punase risti“ seltsi asutatud pidust „Bade salongis“ Grodno linna põlenute ja seltsi enese heaks. Sisse tulnud 1500 rbl., millest ainult 200 rbl. Grodno põlenute heaks saawat, 1000 rbl aga, mis kuludest üle jäänud, seltsi enese heaks jääwat. Punase risti seltsi tuhat rbl. kingitusi tulnud.

Kommentaarid: