Alkohoolsete jookide jaemüük öösiti on keelatud

0

Täna öösel jõustus Eesti Vabariigi valitsuse korraldus, millega keelatakse alkohoolsete jookide müük alates 22.00 kuni 10.00. Piirang jõustus 18. märtsil kell 22:00 ja kehtib riigis välja kuulutatud eriolukorra lõpuni. Praeguse seisuga kestab eriolukord 1. maini, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Lasnamäe leht avalikustab korralduse teksti tervikuna.

Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00

Vastu võetud 17.03.2020 nr 80

Alkoholiseaduse § 36 lõike 1 punkti 1 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast:

1. Avaliku korra tagamise huvides peatada riigis tervikuna alkohoolse joogi jaemüügi õigus ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00 kuni eriolukorra lõppemiseni.

2. Punktis 1 sätestatud piirangut ei kohaldata rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava vee- või õhusõiduki pardal ning rahvusvahelise lennujaama ja sadama julgestuspiirangu alal asuvale müügikohale.

3. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

4. Alkoholiseaduse § 49 lõike 4 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet alkohoolse joogi jaemüügiga seonduvate nõuete täitmise ning alkohoolse joogi tarbimise piirangute järgimise üle oma haldusterritooriumil valla- või linnavalitsus.

5. Korraldus jõustub 18. märtsil 2020. a kell 22.00.


Korralduse nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Kommentaarid: