Haiglakompleksi detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek

0

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54 esimese korruse fuajees toimub 27. jaanuarist  28. veebruarini 2020 igal tööpäeval kogu tööaja jooksul Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek.

Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala planeeritava ala suurus on 28,10 ha. Planeeritud ala asub Lasnamäe linnaosas Paevälja asumis Narva mnt ja Maarjamäe paekalda vahelisel alal. Planeeritud alal asuvad elamumaa sihtotstarbega Narva mnt 129 kinnistu, mis on hoonestamata ja kuulub Tallinna linnale, ning üldkasutatava maa sihtotstarbega Narva mnt 129b kinnistu, mis on hoonestamata ja kuulub Tallinna linnale. Lisaks jäävad planeeritavale alale transpordimaa sihtotstarbega Neemiku tänav T1 ja Narva maantee T2 ning osa Narva maantee T1, Narva maantee T3 ja Narva maantee T4 kinnistutest. Planeeritava maa-ala kooseisu on haaratud väike osa Tallinna linnale kuuluvast üldkasutatava maa sihtotstarbega Narva mnt 119 kinnistust ja Eesti Vabariigile kuuluvast Mäe tn 6 sihtotstarbeta maa kinnistust. Detailplaneeringu eesmärk on moodustada planeeritaval alal asuvate kinnistute piiride ja sihtotstarvete muutmise teel ärimaa (0–10%) ja ühiskondlike ehitiste maa (90–100%) sihtotstarbega krunt ning neli transpordimaa sihtotstarbega krunti, neist kolm olemasolevate tänavate laiendamiseks ja üks Paekalda tänava rajamiseks.

Narva mnt 129 ja 129b kinnistutest moodustatakse haiglakompleks. Krundi hoonestustihedus on kavandatud 1,13 ja planeeritava ala hoonestustihedus 1,06.

Detailplaneeringus on kavandatud kuni kaheksa maapealse ja kolme maa-aluse korrusega haiglahoonete ehitamine. Hoonete maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast on 38 m, mis vastab absoluutkõrgusele 84,25 m. Kompleksi on kavandatud kuni kümme hoonet.

Hoonete kasutusotstarbed on haigla ning selle teenindamiseks ja nüüdisaegseks toimimiseks vajalikud hooned, sh külalisarstide, residentide jm vajaliku personali majutamiseks vajalikud külaliskorteritega hooned, patsientide hotellid, teaduskeskus, psühhiaatria- ja/või õendus-hooldusravi- ja/või kitsa profiiliga spetsialiseeritud erihaigla jms meditsiiniteenust pakkuvad hooned. Planeeringuala loodeossa on kavandatud avalik park. Haigla territooriumi läbivatele teedele ja seal asuvale pargile tuleb omanikul tagada avalikkuse juurdepääs (piirete rajamine on keelatud, v.a üksikute ehitiste toimimiseks vajalikud lokaalsed piirdeaiad).

Haiglakompleksile on tänavatelt antud kaheksa juurdesõiduvõimalust: kaks Neemiku tänavast (sh kiirabi sissesõit), neli Narva mnt põhjapoolselt harult (sh kiirabi väljasõit) ja kaks põhja-lõunasuunaliselt harult.

Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7 infosaalis esimesel korrusel. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil  https://tpr.tallinn.eening keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõuga veebilehel https://www.tallinn.ee/keskkond/Narva-mnt-129-ja-129b-kinnistute-detailplaneering.

Kuulutus avaldatakse vastavalt planeerimisseaduse § 135 ja haldusmenetluse seaduse § 31 lg 1 p 1 kohaselt, kuna detailplaneeringu avalikust väljapanekust on vajalik teavitada ja vastav dokument kätte toimetada enam kui sajale isikule.

Kommentaarid: