Lasnamäe tuleohutuse mured täna ja 100 aastat tagasi

0

3. juunil teatas linnaosavanem Vladimir Svet oma Facebooki lehel, et öösel toimus avarii Lasnamäe alajaamas, mistõttu üle 5000 elaniku jäid elektrita. Tähelepanuväärne on ka üks ajalooline kokkulangevus meediakajastuses.

Vladimir Sveti sõnul toimus avarii Lasnamäe alajaamas öösel kell 3.51, mistõttu tekkis hoonete elektrivarustuse tõrge Vikerlase, Virbi ja Arbu tänavatel. Elektrita jäi u 5350 elanikku. Rikete põhjuseks on kahe alajaama toitva jõukaabli põleng. Elektrilevi lubas rikked kõrvaldada ja taastada elektrivarustuse samal päeval kella 12-ks.

Lasnamäe lehe toimetus avastas aga huvitava kokkulangevuse: täpselt 100 aastat tagasi kajastati Tallinna meedias Lasnamäed just tuleohutuse teemal. Nimelt avaldati 2. juunil 1920. aastal ilmunud Tallinna Teatajas nr. 120 järgmine teade:

Tulekustutusepritsid Lasnamäe linnajaos
Pika ootamise järele on nüüd Lasnamäe linnaosa enesele ometi kord tulekustutusepritsid saanud. Linna wabatahtlik tuletõrjujateselts saatis nende päewade sees oma käsipritsidest kaks tükki Lasnamäele, kus nende jaoks kuur valmis muretsetud. Seega wäheneb tähendatud linnaosal tulekahjude hädaoht ja ühtlasi pääseb ta kinnitusseltsides nüüd odawama tariifi alla, mille tõttu kinnitusmaksud majade pealt märksa alanewad. am.

Aasta hiljem ilmus Tallinna Teatajas (nr 120, 29. mai 1921) aga teade arengutest tuletõrje valdkonnas Lasnamäel.

Tuletõrje osakond Lasnamäel.
Lasnamäel asub suur hulk majasid, mis linna tuletõrje abinõude keskkohast – pritsimajast – sedawõrd kaugel on, et tuleõnnetuse korral tuletõrjujad nii ruttu kohale ei jõua, kui seda waja oleks. Linnawalitsuse poolt muretseti minewal sügisel Paemurru tän. nr. 2 kaks käsipritsi ja korraldati Lasnamäel elawate wabatahtliste tuletõrjujate liikmetest ja elanikkudest tarwiline hulk tuletõrjujaid, kes tarbekorral kohe wälja wõiks astuda. Reede õhtul oli Lasnamäel Tallinna wabatahtlike tuletõrjujate seltsi poolt tulekustutamise proow korraldatud, kus tähendatud osakond oma wõimist näitas. Proow läks korda. E-n.

Tänapäeval on tehnoloogia edasi arenenud ja alajaamad on varustatud kohapealsete tulekustutussüsteemidega, kuid ilma tuletõrjujate abita tule kustutamisel ikka ei pääse. Kes teab, kaua oleksid sellises olukorras inimesed ilma elektrita 100 aastat tagasi vastu pidanud.

Praegu asub Lasnamäe päästekomando aadressil Osmussaare tn 2.

Kommentaarid: