Rohelise Kooli programm

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf

0

Keskkonnasõbralikkuse teema on praegu väga aktuaalne. Meist kõigist sõltub, millise elukeskkonna me järgmistele põlvedele jätame.

Võiksime igapäevaselt teha oma elus üha keskkonnasäästlikumaid valikuid, mis ümbritsevat hoiaksid ja edendaksid. Väärtused juhivad inimese tegevust. Samamoodi mõjutavad meie käitumiskalduvusi harjumused. Seetõttu tuleb lastele õpetada ühiseid väärtusi juba maast madalast. Kui laps õpib varakult lihtsaid elutõdesid – nagu näiteks seda, et kraani ei tohi jooksma jätta, tuled tuleb ruumist lahkudes kustutada, toitu ei või raisata, paberit tuleks kasutada säästlikult – siis jäävad need kogu eluks külge.

Lapsed on teadupärast õpetusele palju vastuvõtlikumad kui täiskasvanud, mistõttu on tänuväärne, et paljud koolid ja lasteaiad üle Eesti tegelevad keskkonnaharidusega pidevalt ja süsteemselt. Nimelt võtavad nad osa ülemaailmsest keskkonnaharidusprogrammist Eco-Schools Global, mida juhib Taanis asuv Foundation of Environmental Education. Eestis on selle programmi nimeks Roheline Kool.

Liitunutel on võimalik pälvida ülemaailmse tuntusega ökomärgis Roheline Lipp. Programmiga on liitunud 68 riiki üle maailma, Eesti on liige aastast 2016.

Eestis on programmijuhiks Eesti Looduskaitse Selts, kelle kaudu juhib Rohelise Kooli tegevusi Tartu keskkonnahariduse keskus. Programmiga on liitunud üle 130 haridusasutuse, millest 62 asub Tallinnas (sh üks huvikool).

Tallinn väärtustab igati keskkonnaharidust. Kõik Rohelise Kooli programmiga liitunud haridusasutused väärivad suurt tunnustust. Eriti tublid on meie 27 lasteaeda ja 8 kooli, kes on Rohelise Lipu omanikud.

Programmis osalejaid võiks olla aga veelgi rohkem, Roheline Lipp on mainekas ja selle omamine on suurepärase töö märk.

Programmi tutvustus

Programmi eesmärk on aidata noorsool kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Usun, et keskkonnateemaga tegeletakse Eestis aktiivselt teisteski koolides. Sestap kutsungi kõiki Tallinna haridusasutusi osalema Rohelise Kooli programmis, mille ülesehitus aitab koolil tegevused süsteemsemaks muuta. Mida tähendab programmis osalemine ühele koolile?

Roheline Kool hõlmab 12 keskkonnateemat: kooliõu, meri ja rannik, vesi, prügi, tervis ja heaolu, globaalne kodakondsus, elurikkus ja loodus, transport, energia, toit, jäätmed ning kliimamuutused. Igal aastal valib haridusasutus välja kolm põhiteemat, millele soovitakse sel aastal suurt tähelepanu pöörata. Eesmärke täidetakse ühiselt – koos tegutsevad nii lapsed, õpetajad, teised haridusasutuse töötajad kui lapsevanemad.

Liitunud haridusasutus peab oma tegevuse nähtavaks tegema, vajalik on kas keskkonnategevusi kajastava blogi loomine või teemaleht kooli kodulehel.

Rohelise Kooli programmis osalemise üheks oluliseks eesmärgiks on juba mainitud ökomärgise Roheline Lipp taotlemine. Selle saamiseks tuleb täita seitsmest sammust koosnev strateegia: keskkonnatöörühma moodustamine, keskkonnaülevaatuse tegemine, tegevuskava koostamine, monitooring ja hindamine, tegevuste sidumine õppekavaga, teavitamine ja kaasamine ning lõpuks keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja jagamine.

Rohelist Lippu saavad taotleda haridusasutused, kes on osalenud programmis 1–3 õppeaastat. Rohelise Lipu taotlusi saab Eestis esitada kevadel. 2020. aasta vahearuande esitamise tähtaeg on 07.05.2020 ja 2020. aasta Rohelise Lipu taotluste esitamise tähtaeg on 30.04.2020.

Taotluse vaatavad läbi žüriiliikmed Tallinna keskkonna- ja kommunaalametist, Tallinna haridusametist, Tartu keskkonnahariduskeskusest, keskkonnaametist ja keskkonnahariduslikest organisatsioonidest. Lipp omistatakse kaheks aastaks.

Tallinna Rohelised Koolid

Tallinnas on kokku 232 haridusasutust (koolid ja lasteaiad), Rohelise Kooli programmis osaleb neist 62 ehk peaaegu 27%. Kõige enam osalejaid on Lasnamäel, 47-st sealsest haridusasutusest on Rohelise Kooliga liitunuid 17 ehk 36%. Kõige vähem osalejaid on Põhja-Tallinnas ja Pirital. Põhja-Tallinna 35-st haridusasutusest on „rohelisi“ 5 ehk 14%. Pirital on 9-st haridusasutusest liitunud vaid 1 ehk 11%.

Hüved ja motivatsioon

Rohelise Kooli programmiga liitudes saavad koolid, huvikoolid ning lasteaiad võimaluse omavahel kogemusi vahetada ja teemaseminaridel osaleda. Loodusõpetus muutub kindlasti mitmekesisemaks ja võimalusterohkemaks. Lisaks aitab rahvusvaheline võrgustik leida koostööks partnerkoole võõrsil.

Tallinna koolide programmis osalemist toetab suurel määral Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet. Ameti juhataja asetäitja Elena Sapp lisab, et suureks motivaatoriks Rohelise Kooli programmiga liitujatele on õppeaiad. Rohelised Koolid saavad kujundada just oma asutuse vajadustele vastava õppeaia, mis annab hea võimaluse edendada õuesõpet ja linnaaiandust.

Kõige positiivsem kogu programmi juures on aga see, et linnalapsed ja lapsevanemad ei võõrdu loodusest ning lastes tärkab ja juurdub loodusearmastus.

Kui antud teema äratas suuremat huvi, siis programmiga kaasnevaid võimalusi võib uurida lähemalt leheküljel https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Roheline-kool-3 . Õppeaedade toetusmeetmete info on leitav https://www.tallinn.ee/est/keskkond/oppeaedade-kord .

Kommentaarid: